text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Verkoopvoorwaarden van Breemes N.V., gevestigd te Zonhoven.

1. Algemeen

De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle

met ons afgesloten transacties; afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze

vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij het plaatsen van een opdracht aanvaarden

afnemers zonder voorbehoud deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; transacties zijn bindend indien deze schriftelijk door ons

zijn bevestigd, danwel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door ons is

aangevangen. Dit is ook van toepassing op aanbiedingen en toezeggingen gedaan door onze

vertegenwoordigers of andere personen bij ons in dienst en de door hen gedane aanbiedingen

en gemaakte afspraken.

2.2

Een vrijblijvende aanbieding kan, na ontvangst van de aanvaarding, door ons worden

herroepen. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn van aanvaarding is

vermeld.


3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en andere documenten

vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven

tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door ons

schriftelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte

afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, alsmede in het algemeen op hetgeen door

ons wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn

gebracht – uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun

inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden

gesteld.


4. Prijzen

De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend zijnde gebaseerd op de fabrieksprijzen,

koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen,

belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren die gelden ten tijde van de

totstandkoming van de overeenkomst. Indien in één of meer van de genoemde factoren

wijzigingen optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden mogen wij deze

kostenstijging steeds doorberekenen aan de afnemer. Tenzij anders aangegeven, zijn

genoemde prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering

vallende overheidslasten.


5. Levering

5.1

Breemes behoudt zich het recht voor, vooraf danwel achteraf, vrachtkosten in rekening te

brengen volgens het op het tijdstip van het verrichten van de (deel)levering bij ons geldende

vrachtkostentarief. Bovendien behouden wij ons voor in geval van orders beneden een door

ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) een kleine

bestellingentoeslag in rekening te brengen volgens het op het tijdstip van het verrichten van

de levering bij ons geldende toeslagtarief.

5.2 Risico

Bij levering door Breemes gaat het risico van de te leveren goederen over op onze afnemer

zodra de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres heeft

plaatsgevonden. Bij levering via derden, die in opdracht werken van ons, gaat dit risico over

op de afnemer zodra de goederen de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben

verlaten. Bij het 'zelf afhalen' door de afnemer of door derden laten afhalen in opdracht van die

afnemer gaat het risico van inladen, vervoer en uitladen over op diezelfde afnemer op het

moment dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen

voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico's te dekken.

5.3 Overmacht

Indien goederen door overmacht, zoals omschreven in artikel 10, niet naar de plaats van

bestemming kunnen worden vervoerd, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en

risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de afnemer een recht

op opschorting van betaling toekomt.


6. Verpakking

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen

leverancier ons niet separaat belast, kunnen de verpakkingskosten door ons extra in rekening

worden gebracht; door ons berekende verpakking wordt voor het volle bedrag gecrediteerd

mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is

geretourneerd. Alle kabel-haspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom; de kabel-haspels

dienen door onze afnemer vrachtvrij te worden geretourneerd binnen drie maanden na de

datum van levering.


7. Levertijden

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde

leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen

waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd

afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige

aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd –

daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in

staat worden gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van

het voortduren van die omstandigheden. Indien de gehele aflevering niet plaatsvindt binnen 6

maanden nadat de transactie tot stand is gekomen, hebben partijen het recht deze transactie

te annuleren. Dit recht bestaat ook indien de transactie gedeeltelijk is uitgevoerd.


8. Verplichtingen afnemer

Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt door afname van het product te weigeren of

niet binnen de afgesproken termijn zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd

zonder aanmaning of ingebrekestelling de transactie zonder rechterlijke tussenkomst te

ontbinden. Onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding zijn wij in dat geval bevoegd

alle lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, met de betreffende afnemer onder

gelijke voorwaarden te annuleren. Iedere annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het

aan ons verschuldigde ten gevolge.

9. Betaling

De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in ons

bezit te zijn, dan wel zoveel eerder of zoveel later als overeengekomen en door ons schriftelijk

bevestigd. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Breemes over het geld kan beschikken.

Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts

geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer

schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons

worden geboekt in mindering op, resp. ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en),

met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen

op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur/facturen te onzer

keuze. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de afnemer kredietkosten

verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Dat wil zeggen dat Breemes aan de

afnemer kredietkosten in rekening kan brengen zodra de betaling van het factuurbedrag niet

voor de vervaldata van de desbetreffende facturen heeft plaatsgevonden. De

kredietkostenvergoeding bedraagt 1,5% per maand over het totale volgens de factuur te

betalen bedrag. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van Breemes worden

verhoogd of verlaagd. Breemes is te allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel

het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten.

Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in

handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis

gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen,

waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald

geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht.

Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden

kosten volledig voorrekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al

de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel vooreen bedrag gelijk aan

vijftien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom en

kredietkostenvergoeding).Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de

tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke

zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie,

hypotheek, pand- of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in

aanmerking komende gevallen voortaan slechts onder rembours te leveren, indien nodig in

afwijking van getroffen afspraken.


10. Overmacht

Indien wij tekortschieten in de nakoming van een verplichting jegens de afnemer kan dat

tekortschieten niet aan ons worden toegerekend, voor zover ons de uitvoering van de

verplichting onmogelijk wordt gemaakt danwel wordt verhinderd door onvoorziene

omstandigheden zoals in ieder geval maar niet uitsluitend oorlog of daarop gelijkende

situaties, oproer, sabotage, boycot, buitengewone weersomstandigheden, brand of andere

omstandigheden die buiten onze macht gelegen zijn.


11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Terzake van vorderingen betreffende de tegenprestatie van door ons aan de afnemer

krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige

overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden,

alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige

overeenkomsten, wordt uitdrukkelijk de eigendom voorbehouden. Ondanks ons

eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor zijn eigen

rekening en risico gehouden. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud

afgeleverde zaken, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken, op eerste verzoek

aan ons feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk

machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te

nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. Zolang de afnemer al

hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op

de door ons leverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten

behoeve van een derde. Indien de afnemer de door ons aan hem onder

eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de afnemer verplicht het

eigendom van de zaken voor te behouden. Wij dragen het eigendom van de zaken over onder

het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons terzake van andere vorderingen van

ons op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld. De afnemer is verplicht op ons

eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1

Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer slechts die garanties

op ons welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens

dezelfde voorwaarden. Wij zullen de afnemer op zijn verzoek informeren over de van

toepassing zijnde bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer

daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring.

12.2

Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor wij rechtens

aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet

anders meebrengen, het navolgende.

a) Uitsluitend die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de afnemer kan

bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de omstandigheid of gebeurtenis die aan ons

kan worden toegerekend en de schade.

b) Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere

indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door de afnemer aan derden

verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

c) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door ons afgesloten

verzekering aanspraak geeft. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag van 100%

van de netto factuurwaarde - zijnde de bruto factuurwaarde minus de B.T.W., eventuele

andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.

d) De onder C genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de

desbetreffende overeenkomst voortvloeien.

e) Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking

schade geleden binnen 1 jaar nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan

op de afnemer en welke uiterlijk op de 7e dag na het 'ongeval' schriftelijk aan ons is gemeld.

f) De afnemer vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip

van werknemers van de afnemer of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden

door een zaak die wij aan of vanwege de afnemer hebben afgeleverd, voor zover het totaal

der vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de

afnemer aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in

de verhouding tot de afnemer voor die schade aansprakelijk zijn en deze aan de afnemer

dienen te vergoeden.

13. Materiaalfouten; fabrieksgaranties

Wij aanvaarden geen verdergaande verplichtingen dan het vervangen danwel crediteren van

de waarde van het geleverde gebrekkige product. Wij kunnen niet voor vergoeding van

eventueel overige geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. Wij

kunnen evenmin tot schadevergoeding worden aangesproken indien de goederen zijn

geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie. In dat geval is de afhandeling van een

beroep op de betreffende garantie geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of

importeur. Dit artikel is van toepassing, onverminderd hetgeen is overeengekomen in artikel

​​​​​​12 van deze voorwaarden.


14. Reclamaties en retournering van goederen

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds

gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order,

ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval

van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. retourgenomen

nadat vooraf overleg met één onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het

voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter

reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. In geval van

verkeerd geleverde of beschadigd geleverde goederen zal bij ons op uiterlijk de zevende dag

na de dag van de aflevering moeten worden gereclameerd. Het indienen van een reclamatie

dient schriftelijk door de afnemer, vergezeld van de betrokken paklijst, te geschieden. Een

reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.

Indien de geleverde goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie niet

meer mogelijk. Reclamatie is evenmin mogelijk in het geval dat een verkeerd geleverd goed is

verwerkt of gemonteerd. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het

verstrijken van de termijn van uiterlijk de zevende dag na aflevering, worden niet in

behandeling genomen. In het geval dat goederen van onze magazijnen worden afgehaald,

zullen uitsluitend direct bij de afgifte van de betreffende goederen gedane reclamaties in

behandeling worden genomen. Onverpakte goederen die bij de aflevering zijn beschadigd,

dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen, geleverd onder fabrieks- of

importeursgarantie, geretourneerd worden ter beoordeling van de garantie door de betrokken

fabrikant of importeur, kunnen eventuele door ons gemaakte kosten in rekening worden

gebracht bij de afnemer. Indien geen sprake is van reclamatie, maar de goederen ter reparatie

worden geretourneerd, zullen eventuele kosten van reparatie en transport bij de afnemer in

rekening worden gebracht. Mits de afleveringsdatum niet ouder is dan dertig dagen en de

goederen zich nog in goede staat bevinden en behoren tot onze voorraad/assortiment, kunnen

in uitsluitend te onzer beoordelinggevallen de goederen door ons worden teruggenomen en

gecrediteerd. In dat geval zal de afnemer belast worden met zogenaamde 'retournamekosten',

welke bestaan uit minimaal 3% van de totale nettowaarde per retourzending/retourname met

een minimum bedrag van €15,00 (waarbij het bedrag naar beneden wordt afgerond op een

veelvoud van € 1,00). Speciaal voor een afnemer bestelde goederen worden in geen geval

teruggenomen. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling

overeenkomstig de factuur. Het in dit artikelbepaalde doet geen afbreuk aan de overige

bepalingen van deze verkoopvoorwaarden.


15. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander

land

Producten die krachtens de Belgische regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn,

worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast

voeren wij ook producten die niet van een Belgisch keurmerk zijn voorzien. De door ons

aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Belgische markt. Verkoop of

installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp.

niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.


​​​​​​​16. De bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer

keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Hasselt behoudens uiteraard het

dwingende recht der wet.